ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

GETA MARİN ELEKTRİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz GETA MARİN ELEKTRİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“GETA MARİN” veya “Şirket “) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

1.VERİ SORUMLUSU

Şirket, siz çalışma arkadaşlarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Genel Müdürlük Adresi     : Aydıntepe Mahallesi Selin Sokak No:8 Pk:34947 Tuzla/İstanbul

Telefon                                     : +90 (850) 460 43 82

                                                    : +90 (216) 493 83 90

Web Adresi                            : www.getamarinelektrik.com.tr/

E-Mail Adres                              : info@getamarinelektrik.com.tr

Kep Adresi                             : getamarinelektrik@hs03.kep.tr

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileri: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası, pasaport ve vize bilgileri;
 • İletişim Bilgileri: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, staj dosyası içeriğindeki bilgiler, oturma izni, çalışma belgesi;
 • Finansal Bilgiler: banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap bilgileri;
 • Özlük Dosyası Kapsamında Elde Edilen Veriler: çalışanın performans ve kariyer gelişimine ilişkin her türlü anket, rapor, çalışma, eğitim ya da mülakata ilişkin bilgiler, çalışanlara sunulacak her türlü yan hakka ya da menfaate ilişkin bilgiler ile bunlara benzer diğer bilgiler, içeren çalışan verileri, sağlık verileri, ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler.
 • Kamera ve Ses Kayıtları; Görsel ve işitsel veri;
 • Hukuki İşlem Verileri; hukuk ve icra işlemlerinin yürütülmesine ilişkin bilgiler;
 • Siber Güvenliğe İlişkin Veriler: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile altyapı sistemlerine ait logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

 

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • İş akdinizin kurulması, ifası ve sonlandırılması süreçlerinde özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması,
 • İş akdinin kurulması süreçlerinin yönetimi (sözleşmenin imzalanması, tayin evraklarının işlenmesi)
 • İş akdinden kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışan ve işveren arasındaki hukuki sorunların çözümlenmesi adına ilgili yasal süreçlerin yürütülmesi
 • Yabancı çalışan adaylarının yasal mevzuata uyumlu olarak işe alımlarının ve iş ilişkilerinin devamının sağlanması
 • Seyahat ve vize için gerekli başvuruların yapılması,
 • İş sürekliliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • İşe giren ve işten ayrılan çalışanların kimlik bildirimlerinin ilgili kamu kurumlarına yapılması,
 • Çalışan kartlarının tutulması ve güncellenmesi,
 • İşten ayrılan ve emekli olan personellerin ayrılış süreçlerinin yönetilmesi,
 • Stajyer çalıştırma süreçlerinin yönetilmesi,
 • Ücret, performans, prim, kariyer yönetiminin sağlanması ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Çalışanların bağlılık süreçlerinin yönetimi,
 • Maaş ve iş avansı hesaplaması ve ödenmesi süreçlerinin takibi,
 • Mali ve sosyal hakların planlanması ve icra edilmesi,
 • Çalışanın faaliyeti bakımından bilgi güvenliği alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Sağlık ve seyahat sigortasının yapılması,
 • Konaklama ve ulaşım organizasyonlarının gerçekleştirilmesi,
 • Yıl içinde verilecek olan eğitimlerin planlanması,
 • Oryantasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Disiplin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket içi iletişim ve kurumsal kaynak planlama süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışılanların işe – giriş çıkışlarının ve mesai sürelerinin takip edilmesi ve kontrolünün sağlanması,
 • Güvenliği ve çalışma düzenini sağlamak amacıyla belirlenen bölgelerde kamera kaydı yapılması,
 • İşyeri sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi,
 • Kurucu üyesi olduğunuz veya yönetim kurulunda bulunduğunuz dernek üyeliklerinize ilişkin tutulması zorunlu olan kayıtlarınızın tutulması,

 

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla ve Kanun’un 8-1, 8-2/a, 8-2/b hükümlerine istinaden; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, sözleşmeli avukatlar, yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler, topluluk şirketlerimiz ve destek hizmeti sağlayıcılar ile yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere paylaşılabilecektir.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirket, kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5-1: ilgili kişinin açık rızası, 5-2/a: kanunlarda açıkça öngörülme, 5-2/c: sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5-2/ç: veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5-2/f: bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 5-2/e: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve 6-2: özel nitelikli kişisel veri işlemeye ilişkin olarak ilgili kişinin açık rızası, 6-3: Sağlık verileri için kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenmesi hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

 

6.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi içeren dilekçenizi GETA MARİN ELEKTRİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Aydıntepe, Selin Sk., 34947 Pendik/İstanbul adresine bizzat elden dilekçe ile ya da noter kanalı ile iletebilir, tarafınızca İşletmemize daha önce bildirilen ve İşletmemiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanabilir veya güvenli elektronik imza/mobil imza kullanmak suretiyle [Şirket KEP Adresi] kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi üzerinden de ulaştırabilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Tarih: 01/01/2022

 

VERİ SORUMLUSU

GETA MARİN ELEKTRİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ